index  
TRIANGLES
* CONTINGUTS TEÒRICS DE LA PÀGINA:
Com podem classificar els triangles?
       - Segons els costats
       - Segons els angles

ANGLES
ÀREA   I   PERÍMETRE D'UN TRIANGLE

TEOREMA DE TALES
TRIANGLES SEMBLANTS
TEOREMA DE L'ALTURA
TEOREMA DEL CATET

TEOREMA DE PITÀGORES
ALGUNES TROBALLES GEOMÈTRIQUES DELS EGIPCIS

COMPOSICIÓ I DESCOMPOSICIÓ:
Geometria sobre el pla: Polígons
Geometria en l'espai: Cossos Geomètrics/ Poliedres
PUNTS NOTABLES DEL TRIANGLE:
Altures del triangle: Ortocentre
Mediatrius del triangle: Circumcentre
Bisectrius del triangle: Incentre
Mitjanes del triangle: Baricentre
 

* CONTINGUTS PRÀCTICS DE LA PÀGINA (ACTIVITATS):

Àrea i Perímetre   Activitats
Angles    Activitats
Classificació segons els angles: Activitats
COMPOSICIÓ I DESCOMPOSICIÓ:
Geometria sobre el pla: Activitats
Geometria en l'espai: Activitats

Altures del triangle: Ortocentre
Mediatrius del triangle: Circumcentre
Bisectrius del triangle: Incentre
Mitjanes del triangle: Baricentre

Proporcionalitat geomètrica: Triangles Semblants   Activitats
Teorema de Pitàgores: Activitats
 

Enllaços a d'altres pàgines matemàtiques!!! Enllaços
 
 


Si ens voleu escriure: evaball@galeon.com